این نشان ظاهرست این هیچ نیست*

با خودم درگیر شدم .من خیلی گله میکنم خیلی معترضم خیلی ناله میکنم؟چی پس ؟

یکی در گوشم گفته خیلی مظلوم نمایی میکنی همیشه و من مبهوت موندم با خودم که اون حرفی که گفت واقعا من بودم؟

*عنوان از مولانا

که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم*

گفت: " چند ماه یکبار سیگارو ترک میکنم ؛ دیگه حسابش از دستم در رفته.

اوایل ترک میکردم که معتاد سیگار نباشم الان ترک میکنم که یه مدت ازش دور باشم

دوباره که میرم سراغش از قبل بیشتر دوستش دارم""

*عنوان از مولانا

سکه ی زندگی دو رو دارد*

نزدیک پله برقی مترو بودم دیدم خانومی ایستاده و دارد به حرکت پله برقی نگاه میکند.
گفتم خانوم  نترسید دستتون بدین به من بیاید
گفت نمیترسم! فقط نمیتونم بهش اعتماد کنم پام و روش بذارم.
*عنوان از فاضل نظری

خودفریبی

تنها کسی را میتوان فریب داد که او پیش تر خود را فریب داده باشد.

علیرضا ایرانمهر

ازین به بعد سفر مقصد نهایی ماست*

پیش از آمدن جنازه رسیدیم سر قبر؛ برف می بارید

فکر کردم به تاریکی به تنگی دیدم هیچ کدامش دردآور نیست اما سرمای خاک خیس...

خدایا لطفا مرا یک جای گرم بمیران نرم بودنش در اولویت نیست.

*عنوان از فاضل نظری

بوی خوش اسفند

مهر؛ نور است
بگذارید به جانتان بتابد.

حال همه ی ما خوب است اما تو باور نکن!*

به خودمان دروغ نگوییم که قرار است چیزی را جبران کنیم فقط میتوانیم آنچه پیش تر شروع شده را ترمیم کنیم و ادامه دهیم

سبک زندگی ماری

چه خوبند مارها؛ وقتی پوست می اندازند دلشان برای پوست سابق تنگ نمیشود
پوست قبلی را ترک میکنند و میروند پی باقی زندگی...

مرا هزار امیدست و هر هزار تویی*

امروز حرارت نفس های خوشبختی را روی پوست صورتم حس میکردم وقتی با مادرم قدم میزدم.

دارم فکر میکنم شیرین تر از اینکه "دارمش" در جهانم نیست.

*عنوان از سیمین بهبهانی

فقط یک جمله وقت داری

فکر کن باید در یک جمله یک موضوع پیچیده را تعریف میکردم

سخت بود شجاعانه رفتار نکردم دروغ گفتم