۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

سرسبز دل از شاخه بریدم تو چه کردی*

تنفر و کینه مثل فرش تار و پود داره ساییده میشه اما شکافتنش... اگر محال نباشه شبیه محاله

*عنوان از فاضل نظری

تو همان لبخندی بر لبانم*

در هر دوره ای از زندگی با حسرتها؛ آرزوها و غبطه هایمان میتوانیم نبض احساسمان را بگیریم.
الان خوبی؟ این دوره همین روزها

هست در دست کمان سررشته ی پرواز ما*

گفت سختی ها میگذرن
گفتم اما اونا پیر نمیشن ما پیر میشیم
*عنوان از صائب تبریزی

یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود*

دویدم که به اتوبوس برسم؛ رسیدم.

اولش چشمهایم باور نکرد چه دیده. دیدم برایم نوشته : دوری و دوستی.

چند دقیقه بعد هر چه میگشتم یادم نبود چرا قبلا دوستش داشتم!

*عنوان از حافظ