داشت یادم می رفت با خودم چند چندم.

که کدوم سمت میخوام برم کدوم سمت هدف و مسیرم هست...

حواسم پرت شد به ادمها و فراموش کردم.