۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

اندر دل من تویی نگارا*

امروز داشتم فکر میکردم بزرگترین حسرتم چی هست؟

دیدم خیلی دلم میخواد به خودم بیشتر راست بگم؛ خودمو دیگه درباره هیچی فریب ندم با خودم بازی های پیچیده نکنم.

صورتی به پهنای لبخند

از پله ها که اومدم پایین برای مریم نوشتم: حالم خریدنی یه؛ انقدر خوبم که میتونم از حال خوشم بهت وام بدم:)

گفت بهم رسید حال خوشت؛ خوشم منم.