دروغ گفتن احتمالا باعث میشه برای خودمون فرصت بخریم.

اما حالمون از خودمون به هم میخوره که از اعتماد و محبت و همدلی آدمها این شکلی استفاده کردیم.