جای مدیر ارشدی که ندونه نباید جلوی کارمندها تصمیمات حوزه مدیریتی سرپرستشون رو زیر سوال ببره؛ بنشانید درخت تا هوا تازه شود.