زندگی در صبح ترس

سالها از اتفاقی می ترسیم . روزی آن اتفاق به خصوص محقق میشود ...
از فردا صبح ما در بستر یک ترس کهنه زندگی را ادامه می دهیم؛ همه چیز شبیه قبل است زندگی شبیه یه غلتک سنگین از روی بیم و امید ما رد میشود :)
فاطمه سروری

ای ترس! تو را شکر...*

گفت از مرگ نمیترسم ،بیشتر از این میترسم که اگر نشه سخت میشه بعدش خودمو جمع کنم.

یه تیکه از موهاشو برید و سرشو چسب زد و به دستم داد تا وقتی میخواهم صفحه را گم نکنم؛ میان کتاب بگذارم.

*فاضل نظری

فاطمه سروری

چشمان باز بسته

مفهومی هست به این نام ؛ که آدم هر چه را که بیشتر پیش چشمش باشد نمی بیند
چندان که من؛ تو را ...
فاطمه سروری

عصیان نام دیگر آدم است

خدا وقتی آدم را شرمسار و عریان از بهشت راند عصیانگری اش را از او نگرفت 

هرکس در هر زمان و مکانی به هر نام و عنوانی داشت این موهبت را از تو دریغ میکرد به سرعت باد فرار کن و خودت را نجات بده.

فاطمه سروری

زندگی جای دیگری نیست

دنیا یک وجه وحشی و زمخت دارد یک روی عصیانگر و خشن که کنار بخشی دیگر پر از ملاحت و لطافت و ظرافت و شکوه است قرار گرفته,
دنیا دو رو نیست اما درک یکپارچی  این همه تناقض کار سختی ست برای من.

فاطمه سروری

روزی که رسید

4 صبح بیدار شدم ماه قرص کامل بود زمین خیس از بارش باران

از خانه که بیرون زدم صدای اذان می آمد فکر کردم امروز که بله ی تاریخی ات را میگویی !

تاریخت را خوب بساز.

فاطمه سروری

اگر لذت ترک لذت بدانی*

میخواستم به او بگویم دلم میخواهد در سکوت کنارت قدم بزنم؛ اما نگفتم!
کلمه هایم هدر میرفت؛سکوت کردم چون نمیفهد این چیزهای مهم را :)
*سعدی
فاطمه سروری

هزار مرتبه این جمله را هدر دادم*

جیب هایم را از دوست داشتنت خالی کردم اما چه کنم تن پوشم از جنس مهر توست.

عریانی را خوش ندارم ولی گاه آدم مجبور میشود ناخوش شود.

*حامد ابراهیم پور

فاطمه سروری

این نشان ظاهرست این هیچ نیست*

با خودم درگیر شدم .من خیلی گله میکنم خیلی معترضم خیلی ناله میکنم؟چی پس ؟

یکی در گوشم گفته خیلی مظلوم نمایی میکنی همیشه و من مبهوت موندم با خودم که اون حرفی که گفت واقعا من بودم؟

*مولانا

فاطمه سروری

که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم*

گفت: " چند ماه یکبار سیگارو ترک میکنم ؛ دیگه حسابش از دستم در رفته.

اوایل ترک میکردم که معتاد سیگار نباشم الان ترک میکنم که یه مدت ازش دور باشم

دوباره که میرم سراغش از قبل بیشتر دوستش دارم""

*مولانا

فاطمه سروری