هرزگرد

کنار تسمه دینام ماشین قطعه ای هست به نام " هرزگرد" .
این قطعه رو خیلی از ماشین آلات صنعتی هم دارن. خیلی هم بهش عزت و احترام میگذارن؛ چون اگر هرزگردی این قطعه نباشه دینام آسیب می بینه.
آدم ها هم اگر پکیج اشتباهات و تجربیات زیستی را نداشته باشند آسیب می بینند بی شک. به اشتباهات همدیگر کمی، گاهی، حق بدهیم.

خانه باش

غربت کسی نباش که تو را وطن دیده است .
محمود درویش

سرمایه در گردش

 باهم رفتیم صبحونه ی جمعه رو آهار بخوریم. جلوی طباخی ایستادم؛ دوتامون چندان خوش دل نبودیم نسبت به خوردنِ سیرابی اما گفتیم بریم تجربه کنیم.

همراهِ؛ اغلب نه نمیگه. حتی وقتی گم شدیم از اول جاده چالوس سردرآوردیم صدای خنده ش قطع نمیشد. داشتنت سرمایه ست رفیق.

آنتروپی

فاطمه! برم بهش بگم دوستش دارم؟

حس توهست به اون ربطی نداره نظم ذهنیش رو به هم نریز

بعد که از هم جدا شدیم تماس گرفتم گفتم به فهم من اکتفا نکن کاری رو بکن که خودت فکر میکنی درسته؛ هرکاری که باعث بشه برمیگردی به امروز نگاه میکنی به خودت بدهکار نباشی.

بار دیگر شهری که دوست می داشتم*

چه کسی میتواند بگوید "تمام شده" و دروغ نگفته باشد؟

* عنوان و متن از نادر ابراهیمی

به شیوه داروین

بیشترین جستجوهام در منابع فارسی مدیریت هزینه و صرفه جویی بوده.
بالاخره باید زندگی در شرایط جدید رو یاد بگیریم.

به چای رسیدین باهم؟

با بعضی ها میشه چای خورد.

کنارشون اینکه چی خوندی چی داری برنامه ت چیه پس اندازت چه قدره  و ... مهم نیست.

چای خوردن رو دست کم نگیرید؛ با هرکسی نمیشه چای خورد.