۳ مطلب در تیر ۱۳۹۹ ثبت شده است

....الا یک از هزاران*

از یه جایی به بعد انقدر از دست دادی که روال شده

که عادت میکنی

به درد کشیدن عادت میکنی و اندوه تو رو نمی کشه.

تعلق معلق

مهم ترین احساس جهان برای من ارامش هست و در کارم به ارامش برگشتم.

جای خوبی ایستادم.

رها و آرام.

آن گاه رهایی

لذت حمایت شدن

لذت مورد قدردانی واقع شدن

لذت تولد

لذت زیستن