تو حبیب لیسانسه ها بودی؛ یادته؟
جواب میدم آره یادمه به طرفه العینی از همه خوشم می اومد؛ تازه باز به طرفه العینی یادم میرفت کی بود چی بود.
میگه خوب شدی؟ میگم دکتر رفتم دارو داد شفا گرفتم :)