چهارشنبه ها یه جوری محکم و تنگ جمعه ها رو در آغوش گرفتن که پنج شنبه ها این میان جا و نای نفس کشیدن ندارند.