شعر میکشد,کمک نمیکند*

احساسات چیز خوبی است
باید شبیه آیینه شمعدان روی طاقچه گاهی سراغش بروی و خودت را در آن ببینی
نه اینکه شبیه بالاپوش همیشه تنت باشد و حد فاصل تو و دنیا بشود.
*عنوان از حامد ابراهیم پور

دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا*

هر آدمی رازهایی داره که اگه فاش بشه از یه خوشبخت رشک برانگیز تبدیل میشه به یک بدبخت قابل ترحم!

*عنوان از حافظ

به لب رسیده جان,کجایی! *

داشتم تو پیاده رو قدم میزدم تا دیدم اینو فرستاد نتونستم خنده ام رو کنترل کنم
ولی خوب دیر بود جانش به هرکجا که رسیده دیره؛ از گوشه ی بامی که پریدیم پریدیم!
*عنوان از احسان حاِئری

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی*

دردها فراموش میشوند درمان میشوند
اما آدمهایی که با آنها درد دل کردید همیشه شما را دردمند میبینند.
گاهی شانه های رخت آویز برای سرگذاشتن بهتر از شانه ی آدمهاست.
*عنوان از حافظ

درد آنجا که زیاد است به حاشا برسد*

انگار بدون یی حسی و بیهوشی دارن جراحیم میکنن
دردم نمیاد! ازین بابت نگران خودمم.خطرناک نباشه یکوقت:)
*عنوان از احسان افشاری

چهارده سالگی

پرسیدم بزرگتر که بشم اوضاع بهتر میشه ؟
گفت نه! فقط مقاوت تو بیشتر میشه کمتر ناراحت میشی
انگار راست گفته بود.

من از عهد آدم تورا دوست دارم*

همسایه درو باز کرد رفتم پشت در واحدش گلها رو گذاشتم و زدم بیرون
براش پیامک فرستادم: پشت در یکی منتظرته
جواب داد: قشنگن
* عنوان از دکتر قیصر امین پور

حرفهای عقیم

به جایی رسیدم که قبل از گفتن هرچیزی با خودم فکر میکنم حالا بگم چی میشه؟!
و من یبینم هیچی! تقریبا و گاهی تحقیقا هیچی...

یادبود

گاهی ؛ فقط گاهی لبخند بزن و رد شو
عابرها هیچ وقت مقصدهای خوبی نیستن!

پیرزنی شده ام با موهای پررنگ

تازگی ها فهمیده ام زیاد به گذشته هام می بالم زیاد ازش حرف میزنم
و اینها  نشونه های مسلم پیریه حتی در همین سنی که دارم