۳ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم*

مهربانیت فضا را معطر کرده
و من خوب میدانم این لطف ها پاداش من نیست
کرامت توست عزیزدل و جان
*عنوان از حافظ

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی*

یکوقتی چنین شبی بیدار بودم از خدا بخوام سرنوشت بهتری برام رقم بزنه

حالا فهمیدم باید از خدا بخوام طاقت پذیرش تقدیری که صلاح میدونه بهم بده

درست مثل قهرمان امشب که با آگاهی از تقدیرش سحر به مسجد رفت؛ رضا به رضائک

* از حافظ


لیس کمثله شئ*

خدایا 

امشب مرا به خودت گره بزن

گره محکمی که باز نشود و گم نشوم.

*سوره شوری آیه 11