۲ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم*

مهربانیت فضا را معطر کرده
و من خوب میدانم این لطف ها پاداش من نیست
کرامت توست عزیزدل و جان
*عنوان از حافظ
فاطمه سروری

لیس کمثله شئ*

خدایا 

امشب مرا به خودت گره بزن

گره محکمی که باز نشود و گم نشوم.

*سوره شوری آیه 11

فاطمه سروری