دی را از تمام ماه ها دوست تر دارم. دی مدال قهرمانی گرفتم از دست خودم.

نه از آن مدال ها که بعد از دریافتش باید از همه تشکر کنی، نه! مدال یک رشته انفرادی بودکه دستاورد شخصی من بود.