در هر دوره ای از زندگی با حسرتها؛ آرزوها و غبطه هایمان میتوانیم نبض احساسمان را بگیریم.
الان خوبی؟ این دوره همین روزها