دویدم که به اتوبوس برسم؛ رسیدم.

اولش چشمهایم باور نکرد چه دیده. دیدم برایم نوشته : دوری و دوستی.

چند دقیقه بعد هر چه میگشتم یادم نبود چرا قبلا دوستش داشتم!

*عنوان از حافظ