دویدم که به اتوبوس برسم؛ رسیدم.

اولش چشمهایم باور نکرد چه دیده. نوشته بود برایم : دوری و دوستی.

وقتی به مقصد رسیدم دلم یک دنیا ازش دور بود، هر چه میگشتم یادم نبود چرا دوستش داشتم!

*حافظ