تنفر و کینه مثل فرش تار و پود داره ساییده میشه اما شکافتنش... اگر محال نباشه شبیه محاله

*عنوان از فاضل نظری