امروز داشتم فکر میکردم بزرگترین حسرتم چی هست؟

دیدم خیلی دلم میخواد به خودم بیشتر راست بگم؛ خودمو دیگه درباره هیچی فریب ندم با خودم بازی های پیچیده نکنم.