از پله ها که اومدم پایین برای مریم نوشتم: حالم خریدنی یه؛ انقدر خوبم که میتونم از حال خوشم بهت وام بدم:)

گفت بهم رسید حال خوشت؛ خوشم منم.