خدایا 

امشب مرا به خودت گره بزن

گره محکمی که باز نشود و گم نشوم.

*سوره شوری آیه 11