مهربانیت فضا را معطر کرده
و من خوب میدانم این لطف ها پاداش من نیست
کرامت توست عزیزدل و جان
*عنوان از حافظ