گفتم انقدر خطوط چهره تون عمیق شده بود و خسته بودین شرم کردم گله کنم از رفتارهای تندتون....

آدمی که همیشه با صدای بلند داد میزنه و حق رو به خودش میده سکوت کرد.

خجالتم بیشتر شد که چرا در برابر این همه لطفش صبوری بیشتری نکردم.