و یاد میگیریم به آدمها دقیقا به حدی که قابل اعتماد بودنشان را اثبات کردند؛ اعتماد کنیم.

نه حتی ارزنی بیشتر.

و یاد میگیریم فضای خطای کمی به آدمها بدهیم

و یاد میگیریم امن و آسوده زندگی کنیم.