تغییر کردن جرئت میخواد.

مهمه که از تغییرهای به موقع نترسی.