همه فکر میکنن من خوش شانسم

همه روزهای سختِ من رو نمی بینن.

همه از هیچی خبر ندارن.