صدا و نفست بخاطر آلودگی هوا گرفته 

تو مادرمی پدرمی خواهرمی برادرمی عشقمی همسرمی فرزندمی دوستمی

تو واسه من یه جمعیتی

مراقب سلامتیت باش. 

برو به هرکی پرسید ازت بگو خدامی*