خواستم بنویسم دلم برات تنگ شده 

دیدم دلی ندارم که تنگ بشه.

حافظ درباره ی من میگه که رشته ی صبرم به مقراض غمت ببریده شد