کالبدم بدنم جسمم همون هست که سابق بود. ولی روحم ریزش کرده...

انگار یکی دست و پا داره اما لمس شده  و فلج هست.

یه بخشی از من نیست. احساس پیچکی رو دارم که دیوارش ریخته.

حواسم هست باید به خودم مسلط باشم و از خودم مراقبت کنم اما فرصت دلسوزی و آه و ناله به خودم ندم. 

به قول امیر وضعیت سفید : ( که چقدر شبیه بود احوالاتش به احوالات من) قوی باش مرد!