شما وقتی ظرف میشورید بعد از شستشو هر ظرفی که برمیدارید میگید: این همون بود که لکه ی قرمه سبزی و ژله و پلو و ... داشت من شستمش؟! بخشیدن مثل شستن هست. یادآوری نکنید.