اگر ازم بپرسی پشیمونم یا نه میگم پشیمونم. مسیر که سخت بود اما پشیمونیم از سختی راه نیست؛ قرائت و روایتت از داستان به قدری سرد و بی روحه که منو دچار تردید میکنه اونچه در بین خاطراتم ثبت شده حقیقت داشته باشه.