گره کور رو با چنگ و دندون به روش انسان بدوی سرجاش نگه داشتم اما همین من بلدم قیچیش کنم.