لیوان آب قند گرفتم تو دستم و براش تعریف کردم...آخرش گفت خستگیهات چند؟ میخرم. انگار افتادم ته یه چاه عمیق،طناب انداخت بیام بالا. مهربونیهات زمین رو خواستنی تر میکنه.