یه آرامش عجیبی داشتم انگار وسط استخر روی اب خوابیده بودم و آسمون رو تماشا میکردم.