پشتِ هر پیچِ سختی آدم میگه دیگه می ایستم جلوتر نمیرم خسته ام نمیتونم نمیخوام اما زندگی باز هم جلوتر میره.