به هزینه ای که تا به حال کردی نگاه نکن؛ببین چه هزینه ای در آینده باید برای یک اشتباه بپردازی. حفظش نکن ادامه ش نده. گاهی ناامید شدن از یک غلط میتونه سرمایه گزاری جدیدی باشه.