رفتم خلافی ماشین گرفتم. حتی وقتی فراموش کردی کجا بودی باز یکی میزنه روی شونه ت میگه اون روز اونجا...