تو بدون تمام اونچه که از دست دادی باز هم میتونی زندگی خوبی داشته باشی؛تا وقتی حیاتت رو از دست ندادی.