با همکارم که حرف میزدیم حس کردم چه خانوم محترم و نازنینی هستن. ولی خوب سعی نکردم اینها رو به زبون بیارم و احساس صمیمیت ایجاد کنم. هر آدمی درست در اون نقطه ای که ایستاده که شامل محسنتاتی که می بینید هست؛ دقیقا در همون فاصله. نزدیکتر بشیم ممکنه همه چیز تغییر کنه.