آدم میتونه کم اشتباه تر باشه. فقط مرده ها بی اشتباه هستند.