گفت به حرف های مجری های رادیو که میگن صبحتون قشنگ همه رو دوست داشته باشید زندگی زیباست گوش نده. گفت زندگی میتونه پر از نکبت باشه و ما حق داریم متنفر عصبانی غمگین یا خسته باشیم.