ترنم امروز پرسید گُشباب و لیوان از چی درس میشه؟ گفتم شیشه چینی ملامین سرامیک. گفتم اینا شی یه؟

نمیدونم وقتش هست یه روز ببرمش یه کارگاه رو ببینه یا هنوز زوده.