گفتم شما نظرت رو بگو 
گفت آدم خودش میدونه داره چیکار میکنه؛ تو هم میدونی. 
میخواستم از غفلتش نسبت به کل موضوع استفاده کنم و تاییدش رو برای بخشی که ازش آگاه نیست بگیرم.