موفقیت های به دست آمده از طریق اجتناب کردن را ( یعنی شکست هایی که موفق شده ایم از آنها جاخالی بدهیم ) کسی جز خودمان نمی بیند.

*عنوان و متن از "هنر خوب زندگی کردن" رولف دوبلی