گفتم حس میکنم دارم مجازات میشم.
گفت فاطمه دنیا انقدر عادلانه بنا نشده که تو برای خطاهات مجازات بشی. داشت با نفرت میگفت یا آرامش؟!