من دو گروه معترض دارم! 

اونهایی که کامنت میگذارن عریان می نویسم و میگن چقدر رو حرف میزنی

و گروه دوم که میگن چقدر مبهم مینویسی؛ اگر قراره فقط خودت متوجه بشی چرا اینجا می نویسی!