تو برای من خیلی عزیز و مهمی اما قطعا خودم مهم ترم. از حمایت و محبتت ممنونم. راستش این همزیستی عذاب وجدان و علاقه داشت خفه م میکرد و انقدر در هم تنیده بود که قابل تفکیک نبود. تو وطن منی. میخوام تلاش کنم ببینم میشه وطنم رو تغییر بدم یا نه.