آیا اشتباه کردم گفتم همه ما یک بخش مشمئزکننده و یک بخش خوشایند داریم ؟ هنوز هم همین نظر رو دارم. میتونیم خودفریبی کنیم بسیار منزجر یا مجذوب آدمها بشیم اما حقیقت این هست که هر دو باهم هست.