در آذر امسال میخوام تلاش کنم یک نشدنی هشت ساله رو شدنی کنم. آیا موفق میشوم؟ آیا میتوانم؟ در ماه بعد خواهیم دید.