امشب همه ی تلاشم رو کردم هندی بازی درنیارم و گریه نکنم؛ جدا که میشدیم گفت تو ماشین راحت گریه کن. اونجا دیگه من نیستم ببینم.