عشق تو سرتاسر دنیا هزاران کشته داد

بین این قربانیان حتی اجل از دست رفت*