صدات که میکنم پژواک اسمت یه چیز محکم برام تصویر میکنه؛ مزه ش مثل امنیته جنسش مثل دیوار.